Од предвидените капитални инвестиции за месец јануари биле извршени само 1,67% за целата година

Во јануари годинава биле потрошени само 1,67 % од предвидените капитални расходи за целата година вели извештајот на буџетот на Р. Македонија за месец јануари 2020.

Или ако се гледа во апсолутна сума се реализирани само 6.5 милиони евра капитални расходи.

За да се реализира целосно предвидените капитални расходи е неопходно просечните месечни буџетски ставки да бидат по 8,3 проценти од предвиденото

Архива